Prechodná generácia

Martin Rázus

Za svoje politické názory (vystupovanie proti cirkvi, maďarizácii a čechoslovakizmu) bol často obviňovaný.
Poézia:
Jeho debut Z tichých a búrnych chvíľ – sú to reflexívne ladené básne, v ktorých vyjadruje spoienky na detstvo, pobyt v cudzine. Búrlivé chvále znamenajú zlý stav národa, pričom sa snaží vcítiť do jeho krívd. Ďalšie zbierky: To je vojna, Hoj, zem drahá – vyjadruje tu svoje obavy z hrôz svetovej vojny. Využíva biblické podobenstvá a alegórie.

V zbierke Hoj, zem drahá rozoberá problematiku postavenia Slovenska v rámci R – U, pričom jeho záchranu vidí vznikom ČS.

V zbierke Kameň na medzi rozoberá sociálnu a národnostnú problematiku, pričom kritizuje čechoslovakizmus a vyzýva tieto národy k rovnocennosti, vzájomnej úcte a pochopeniu.

V zbierke Cestou vyjadruje tragiku nepochopenia jeho umeleckých a politických snáh a poukazuje na vzťahy Čechov a Slovákov.

V básni Ahasver básnik vystupuje v rozličných situáciách a stretáva sa so ženou, ktorá reprezentuje ich milé, aby spolu bojovali o lásku a vieru ako základnú hodnotu života. Ahasver tu predstavuje skepsu a zmar, pričom je v tomto súboji porazený.

Próza:
Dielo: 4-zväzkový román Svety – zobrazuje tu spoločenskú situáciu po roku 1918 v dedinkom moravsko-slovenskom prostredí.
Historický román Júlia – zo 17. storočia – je to spor o ľubčiansky zámok.
Román Odkaz mŕtvych – zo 17. storočia – poukazuje na potrebu náboženskej znášanlivosti.
Román zo súčastnosti Krčmársky kráľ – dej sa odohráva pred rokom 1918, pričom tu odsudzuje alkololizmus, ktorým je poznačený slovenský ľud a najmä tých, ktorí z toho bohatli, čiže židovských a maďarských majteľov.
Spomienková diológia Maroško, Maroško študuje.

Štefan Krčméry

Debut: Keď sa sloboda rodila – poukazuje na oslavu národnej slobody, pričom tu využíva poetiku Hviezdoslava a Kraska.

Herbárium – reflexívne ladené básne, v ktorých vyjadruje pesimistické nálady, istotu v domove a tvorivej práci. Využíva vplyv avant. Smerov, hlavne symbolizmu.

Piesne a balady – motív hľadá v národných dejinách.

Pozdrav od umlčaného básnika – poukazuje na vlastnú životnú drámu, pričom básne majú často národ. Charakter. Zbierka je poznačená jeho ťažkou duševnou chorobou.

Okrem poézie sa venoval aj literárnej vede: 150 rokov slovenskej literatúry – zobrazuje významné osobnosti 18. – 19. storočia až po medzivojnovú literatúru.

Dejiny literatúry slovenskej