Realizmus v svetovej literatúre

(polovica 19. stor. – začiatok 20. stor.)

Spoločenské podmienky:
priemyselná revolúcia
zánik feudalizmu, rozvoj kapitalizmu
rozvoj prírodných vied

Filozofia:
vplyv pozitivizmu – (zakladateľ fr. Auguste Comte) – dôraz na objektívne poznanie skutočnosti;
za skutočné považoval iba to, čo sa dalo zmyslami overiť, skúsenosťou a experimentami dokázať

Spisovateľ
snažil sa objektívne zobraziť skutočnosť, reálny život, ľudské vzťahy a charaktery
človeka zobrazoval v prostredí, v ktorom žije, a to nielen v zhode, ale aj konfliktoch
svoju pozornosť obracia ku konkrétnemu všednému životu

Postava
typickou postavou je obyčajný človek – typický charakter v typických spoločenských podmienkach, zo všetkých spoločenských vrstiev

hoci realizmus popiera estetické princípy romantizmu, predsa naň nadväzuje

Spoločné znaky s romantizmom
kritický postoj k spoločnosti, k spoločenskému systému, ale cez objektívny postoj ku skutočnosti

Realistický autor
pravdivo zobrazoval nedostatky spoločnosti, boli kritikmi a žalobcami iróniu a satiru

Žánre:
prevahu má próza : poviedka, novela, román