Slovenská medzivojnová literatúra

vznik ČSR – síce tvorivé uvoľnenie, ale asymetrický (nerovnomerný) vývin v Čechách a na Slovensku, nedôslednosť v riešení národnostnej otázky

veľká hospodárska kríza – triedne rozpory – literatúra stvárňuje nové pocity človeka, nové témy novými prostriedkami
vznik fašizmu – 1936 – 1. kongres slov. spisovateľov – Turčianske Teplice – za obrazmi kultúry a ľudskosti
vznik KSČ – vznik silnej ľavicovo orientovanej literatúry – politické a ideové rozpory medzi autormi

literatúra prestáva plniť čisto spoločenskú (národno-uvedomovaciu) funkciu, začína sa orientovať na estetickú stránku v mene experimentu a novátorstva
slovenčina – národný jazyk
slovenskú autori reagovali na staršiu generáciu slovenský autorov, ale najmä na európsku kultúru – ovplyvnil ich vitalizmus, expresionizmu, poetizmus, avantgardy (surrealizmu, konštruktivizmus)
dôležitá úloha → slovensko-české vzťahy
2. polovica 30. rokov – program „otvárania okien do Európy“ – snaha sprístupniť Európu Slovensku a Slovensko Európe – vznik časopisov (obnova) – Slovenské pohľady, Tvorba, Elán, Prúdy, Živena, DAV, Mladé Slovensko, Vatra, Svojeť…

kultúrne inštitúcie – 1919 – založená Univerzita Komenského, zal. Slovenské národné divadlo, Umelecká beseda slovenská, obnova činnosti Matice slovenskej

1924 – Zborník mladej slovenskej literatúry – zredigoval a vydal Ján Smrek – predstavil nastupujúcu generáciu, nemala ucelený program, zobrazovali život v jeho mnohotvárnosti a dynamike

Rozdelenie slovenskej poézie v tomto období:

 1. prechodná generácia
  patrí tu:

  • Martin Rázus
  • Štefan Krčméry

  – orientuje sa na spoločenskú a národnostnú problematiku

 2. novosymbolisti
  patrí tu:

  • Emil Boleslav Lukáč
  • Ján Smrek
 3. DAV – isti
  patrí tu:

  • Laco Novomestský
  • Ján Poničan
  • Daniel Okáli

  – orientovaní okolo časopisu DAV, ľavicovo orientovaní

 4. nadrealisti
  patrí tu:

  • Rudolf Fábry
  • Vladimír Reisel
  • Ján Rak
  • Pavel Bunčák
  • Július Lenko
  • Ján Brezina
  • Štefan Žáry
 5. katolícka moderna
  patrí tu:

  • Rudolf Dilong
  • Ján Haranta
  • Pavel Gašparovič Hlbina
  • Janko Silan
  • Mikuláš Šprinc
  • Svetozár Veigl
  • Gorazd Zvonický

  – kresťansky orientovaní

 6. spisovatelia, ktorí nie sú ovplyvnení týmito skupinami
  patrí tu:

  • Valentín Beniak
  • Andrej Žarnov
  • Maša Haľamová