Literárny systém

Podstatu literárneho systému tvorí umelecká literatúra ako najvyššia estetická a umelecká hodnota.
Literárne podsystémy:

 1. populárna literatúra
 2. dobrodružná literatúra
 3. literatúra faktu
 4. science fiction
 5. literatúra pre deti a mládež

Svetová, európska a národná literatúra, estetické osvojovanie sveta, periodizácia literatúry

Svetová literatúra – súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké kvality a univerzálne ľudské obsahy stali spoločným majetkom celého ľudstva.
Národná literatúra – súbor všetkých pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva. Národná literatúra je bytostne spätá s národom a jeho životom a osudom.
Európska literatúra – bola vytvorená na európskom kontinente.
Estetické vedomie je jednou z foriem vedomia, ktorou si osvojujeme skutočnosť. Je prostriedkom duchovného osvojovania skutočnosti. Pojem vnímanie sa vysvetľuje ako porozumenie a chápanie literárnej skutočnosti rozumom, zmyslami a citmi. Pri prežívaní zohráva základnú úlohu obsah literárneho diela. Rovnako dôležitá je aj forma literárneho diela (spôsob akým je dielo vytvorené). Konkretizácia – pochopenie literárneho diela čitateľom podmienené jeho životnou skúsenosťou, literárnym vzdelaním a spôsobom čítania.
Hodnota literárneho diela – súhrn hodnôt obsiahnutých v diele. Pozostáva z estetickej hodnoty a z ďalších hodnôt, ako sú morálne, etické a filozofické zásady.
Slovenský literárny rozvoj rozdeľujeme na tri hlavné obdobia:

 1. Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)
 2. Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905)
 3. Slovenská literatúra 20. storočia (1900, 1905 – …)
 1. Staršia slovenská literatúra (800 – 1780)
  • Stredoveká literatúra (800 – 1500)
  • Humanistická a renesančná literatúra (1500 – 1650)
  • Baroková literatúra (1650 – 1780)
 2. Novodobá slovenská literatúra (1780 – 1905)
  • Klasicizmus (1780 – 1830)
  • Preromantizmus a romantizmus (1830 – 1850)
  • Od romantizmu k začiatkom realizmu (1850 – 1875)
  • Realizmus (1875 – 1905)
 3. Slovenská literatúra 20. storočia
  • Slovenská literárna moderna (1905 – 1918)
  • Medzivojnová literatúra (1918 – 1945)
  • Literatúra po druhej svetovej vojne (1945 – 1989)
  • Súčasná slovenská literatúra (od roku 1989)

Literárny proces – súbor všetkých navzájom prepojených vývojových premien v literatúre; tvorivý proces autora pri tvorbe literárneho diela.
Literárna tradícia – výber diel v literárnej minulosti povýšený na estetické a kultúrne vzory, ako aj ich pôsobenie na ďalší vývin a tvorbu.
Literárne druhy – diferenciácia (rozdelenie) podľa určitých ustálených spôsobov tvorby (štylistické, tematické a kompozičné kritériá).
Druhy:
epika poézia – viazaná reč
lyrika próza -neviazaná reč
dráma dráma – dialogická reč
Literárne žánre – skupina literárnych diel, ktoré majú spoločné literárne znaky.
Epika – román, novela, epos, poviedka, rozprávka
Lyrika – óda, elégia
Dráma – tragédia, komédia, činohra, veselohra
Dejiny literatúry sa zaoberajú historickým vývojom literárnych druhov, žánrov ako aj literárnych diel.