Podstata a druhy umenia, krásna a vedecká literatúra, folklór

Umenie: Osobitná forma spoločenského vedomia. Je to poznanie a pretváranie skutočnosti. Umelec podľa zákonov krásy vytvára obraz skutočnosti. Umelecká tvorba je práca, ktorá si vyžaduje talent, fantáziu, nadanie a tvorivé majstrovstvo. Umenie plní tieto funkcie:

  1. umelecko – estetickú
  2. hodnotiacu
  3. výchovnú
  4. zábavnú, oddychovú, relaxačnú

Diferencovanie umenia
Medzi základné druhy umenia patrí umenie výtvarné, slovesné, hudobné a divadelné.
Medzi základné žánre vo výtvarnom umení patrí maliarstvo a sochárstvo.
Základné žánre v slovesnom umení: poézia, próza a dráma.
Základné žánre v hudobnom umení: vokálne skladby a inštrumentálne skladby.
Základné žánre v divadelnom umení: tragédia, komédia a herecká tvorba.

Literatúra ako umenie sa datuje od najstarších čias, od antického Grécka (8. – 9. stor. p.n.l.). názov literatúra je odvodený z latinského slova litera = písmo. V širšom slova zmysle rozumieme pod týmto pojmom všetky diela, ktoré sú vytvorené. U užšom slova zmysle sú to iba diela umeleckej povahy. literatúru delíme na vecnú a krásnu (umeleckú).

Vecná literatúra sa zameriava na odovzdávanie a uchovávanie informácií. Patrí tu odborná, publicistická a administratívna literatúra.

Umelecká literatúra vychádza z reality, ale dôležitú úlohu zohráva fikcia (predstava). Súčasťou umeleckej literatúry je aj folklór.

Folklór – diela ústnej ľudovej slovesnosti, výpoveď ľudu. Folklór má anonymného autora, ktorý tvorí podľa požiadaviek kolektívu so zámerom vytvárania estetických hodnôt.