Slovenská nadrealistická literatúra

↓ avantgard. smery:
surrealizmus (neskôr ho odmietnu)
poetizmus
Apollinaire, Bandeleire, Breton, Tzara, Elvard
tvoria poéziu nového videnia (boli kritizovaní)
mali vlastných kritikov – Mikuláš Bakeš, Michal Považan
Zborníky:

 • Áno a nie (1938)
 • Sen a skutočnosť (1940)
 • Vo dne a noci (1941)
 • Pozdrav (1942)

Znaky: dôsledná protitradičnosť
verš
voľný, slabične nepravidelný, metricky nerovnomerný
má vyjadriť skutočný priebeh myšlienok → psychický automatizmus
nepoužívajú interpunkciu
odmietajú tradičnú metaforu – využ. genitívnu metaforu (ryby smútku, hudba malomocenstva)
experimentujú – tvorili kolážou, vo forme pásma
slovník – cudzie slová, biblizmy, psychológia
– stieranie hraníc medzi vedomím a podvedomím, snom a skutočnosťou
zdôrazňovali pudové, snové, iracionálne
sú za kŕčovitú krásu, chcú zapôsobiť slovom
tvoria poéziu pre všetkých 5 zmyslov

vznikli, aby čelili fašizmu, vojne, sú za oslobodenie človeka

Rudolf Fábry

zbierka Uťaté ruky – obracia naruby tradičné umelecké postupy, proti konvenciám, provokuje „za cenu umenia, vzdávame sa umeniu“. Zbierka tvorí niekoľko samostatných veršových aj prozaických celkov, pokúša sa o automatické texty, pásmo. Záverečná časť –Fair play – zveršované momentálne nápady takmer formou detských rečňovaniek
zbierka Vodné hodiny hodiny piesočné –nastupuje slovná hravosť – reakcia na aktuálne spoločenské otázky (zánik ČSR, fašizmus), strieda prózu s veršom

skl. Ja je niekto iný – vrcholné dielo slov. nadrealizmu 2. pásma – 2 stretnutia s Feneom. Feneo – imaginárna postava – raz diabol, raz autorov dvojník, cez F. – úžas nad človekom a vojnovými hrôzami
dal voľný priechod tragickým víziám, obrazom zániku kontinentov, masovej smrti
príklom k humanizmu
voľný verš sa strieda s viazanou rečou, prvky antilyriky, bohatý básnický jazyk

Ján Rak

využíva mytologicko-prírodné motívy so zmyslom pre výtvarné umenie
– zbierka

 • Je vypredané
 • Nezanechajte nádeje

Pavel Bunčák

univerzálne všeľudské hodnoty, meditatívnosť, reflexívnosť, často spor srdca a rozumu
zb.

 • Neusínaj, zažni slnko
 • S tebou a sám
 • Zomierať zakázané

Ján Brezina

Do protikladu sa v jeho tvorbe dostáva bohatý vnútorný svet a okolitá realita. Venoval sa aj literárnej vede.
Zbierky:

 • Nikdy sa nestretnem
 • Anjel pokoja

Štefan Žáry

Jeho básne sú plné tragického pocitu zo života. Často vo svojeje tvorbe využíva štylizovanie sa do postava tzv. prekliatého básnika.
Zbierky:

 • Zvieratník
 • Stigmatizovaný vek
 • Dobrý deň pán Villon

Vladimír Reisel

Do popredia sa dostáva lyricko-reflexívny prístup k stvárňovaniu spoločenského života.
Zbierky:

 • Vidím všetky dni a noci
 • Neskutočné mesto
 • Zrkadlo a za zrkadlom

Július Lenko

Svojou tvorbou sa priklonil k nadrealizmu. Jeho básne značne čerpajú zo vzťahu žiak – učiteľ.
Zbierky:

 • V nás a mimo nás
 • Pohorie beznádeje