Európske medzivojnové avantgardné smery

Expresionizmus
Nemecko (expressuz a výrazný)
– znaky:
analýza zobrazovanej skutočnosti v celej surovosti
záujem o vnútorný svet postáv
individualizmus
dezilúzia, rozpad viery, sklamania, skepsa, živelná pohrom, odpor voči vojne, fašizmus → základná myšlienka
umelecká stránka – jednoduchosť, všednosť, výraznosť, kontrast
predstavitelia:

 • Remarque
 • Brecht

Dadaizmus
Vznik: 1916 vo Švajčiarsku. Preniká aj do Paríža a New Yorku.
dada – kúsok detskej reči (kontrast s vojnou)
znaky:
anarchistický svetonázor, neviera v umenie, nihilizmus
odsúdenie vojny, vraždenia, ničenia hodnôt
spôsob tvorby – hra so slovami založená na náhode (rozstrihaný súvislý text)
– predstavitelia:

 • Tristan Tzara
 • Paul Eduard

Konštruktivizmus
Vznik po VOSR v ZSSR – Moskva → medzinárodný umelecký prúd
znaky:
presadzovanie všedných životných javov do literatúry = predmetnosť
dôraz na funkčnosť, ideovosť umenia
netradičné umelecké prostriedky
dynamika, oslavnosť

predstavitelia:

 • Vladimír Majakovskij
 • slov. a českí autori

Surrealizmus = „nadrealizmus“
Vznik: 20. roky 20. storočia vo Francúzsku
nadreálne videnia skutočnosti
psychoanalýza (Žigmund Fraud)
psychoan. Ovplyvnil Apolinaire
znaky:
automatický text vyvolaný psychickým automatizmom = citové vzruchy, pocity, zážitky bez logickej stavby diktované podvedomím
obrazy z podvedomia bez kontroly rozumom, sny
voľná a veľká obrazotvornosť, fantázijnosť, metafora, krásu vidia v prekvapivosti
nepoužívajú interpunkciu

predstavitelia:

 • Andre Breton
 • Paul Eduard
 • Salvator Dali

André Breton

Bol to francúzsky surrealistický básnik a zároveň teoretik tohto avantgardného umenia. Povolaním bol lekár (neuropsychiater).
Najvýznamnejšie básnické zbierky:

 • Spojené nádoby
 • Magnetické polia
 • Nepoškvrnené počatie
 • Vzduch rody
 • Nadja
 • Manifest surrealizmu – vytvoril ho spolu s Filipom Souplautom (teoretický kritik)

Spojené nádoby – vysvetľuje, že medzi vedomím a snom neexistuje hranica, ale tajná súvislosť – spojené nádoby, sen a skutočnosť akoby splývali.
Témy v jeho básňach: príroda (motívy kameňa a vtáka), žena (oči a tvár vyjadrujú čaro a moc ľudskej bytosti); láska k žene je podobná s poéziou.

„Láska i poézia sú zrodené z túžby a smerujú k tomu, aby túžbou neustále žili“.

Obraznosť – surrealistická, prekvapivá (hviezda stratená v kožušine noci, tisíc viečok spiacej vody, slnko – ležiaci pes).
Surrealizmus: „Číry automatizmus, ktorým sa má vyjadriť slovne i písomne, skutočný pohyb myslenia. Diktát myšlienky, mimo akúkoľvek rozumovú kontrolu, mimo akýkoľvek estetický alebo morállny zreteľ.

Futurizmus (futurus = budúci)
Je to literárny smer, ktorý vznikol roku 1909 v Taliansku. Zakladateľ Filippo Tomaso Marinetti. Jeho dielo: Manifest futurizmu:
zákl. téza = proti tradícií: Odmietol normy a konvencie, presadzoval kult sily a činu
tvoriť umenie, ktoré zobrazuje ruch a tempo rodiaceho sa priemyselného sveta
oslobodiť slovo od ustálených väzieb, zrušiť interpunkciu, využívať zvukomaľbukakokóniu (zvuky áut, lietadiel, strojov)
zrušiť pravidelný rytmus a rým
preferovať slovesá a podstatné mená → dynamickosť
→ tvorenie poézie z tzv. oslobodených slov (spájanie slov bez ohľadu na vetné zákony)
→ vplyv na futurizmus:
fil. Myslenie F. Nietzscheho
 tal. Nacionalizmus a fašizmus (Marinetti)
 ruské proletárske revolúcie = ruský futurizmus:
Majakovskij – Oblak v nohaviciach
Chlebnikov

Kubizmus
Cubus = kocka
literárny smer v maliarstve, sochárstve, literatúre
literatúre:
dôraz na obraz alebo slovo, ktoré vyvoláva nečakané asociácie
 kombináciu obrazov uskutočňovali na základe neočakávaných, spojených bez logickej nadväznosti
 nechceli napodobňovať a opisovať prírodu
 skutočnosť zobrazovali pomocou geometrických útvarov
 nenarušili vetný syntax, odstránili iba interpunkciu a osamotnili verš (jednot. verše na seba nenadväzovali)
najvýznamnejší básnik: Gulliame Apollinaire – básnicka zbierka Alkoholy, Kaligramy