Novosymbolisti

Emil Boleslav Lukáč

V jeho básňach prevažujú temné hlboké tóny, tragika a pesimizmus a meditatívnosť. Do popredia sa dostáva zdôrazňovanie humanizmu, čo vychádza z jeho kresťanskej výchovy.

Debutoval zbierkou Spoveď. Jeho básne sú plné paradoxov, pričom vyjadruje svoj negatívny a nedôverčivý postoj k vonkajšej skutočnosti. Jeho tvorba je poznačená dolorizmom (sebatrýzeň).

Zbierka Dunaj a Sejna – porovnáva tu cudzinu a domov, pričom cudzina naňho pôsobí nepríjemne až nepriateľsky a v domovine získava mravnú silu a istotu. Porovnáva tu dedinu a mesto, pričom mu je blízky dedinský spôsob života a nepríjíma mestskú morálku.

Zbierka Hymny k sláve Hosudarovej – zdôrazňuje kresťanský pátos a svetonázor, je to meditatívna a reflexívna (úvahová) zbierka, v ktorej využíva biblizmy a poetizmy.

Zbierka O láske neláskavej – do popredia sa dostávajú zmyslové erotické motívy. Do popredia sa dostáva ľúbostný cit lyrického subjektu, pričom poukazuje na vzťahy lásky a nelásky, šťastia a žiaľu, pričom básne sú paradoxné.

Zbierka Križovatky – poukazuje na situáciu, v ktorej sa ocitla Európa v medzivojnovom období, pričom sa odvracia od osobného bôľu a zameriava sa na celospoločenský. Využíva tu rôzne symboly (napr. čierny svet, šedivý jastrab). Viaceré básne vyznievajú bezvýchodiskovo a bezmocne.

Zbierka Spev vlkov – orientuje sa na hľadanie istôt v domove. Básne majú národnú a sociálnu tému.

Zbierka Elixír – spoločenská problematika. Zbierka je písaná formou spovede, pričom upozorňuje na predtuchu vojny, ktorú chápe ako krízu humanizmu a demokracie.

Zbierka Moloch – zložená zo 6 tematických cyklov, ktorých poukazuje na tragické udalosti vojnových čias, odsudzuje vojnu, odmieta nacizmus. Podobný námet má aj zbierka Bábel.

Po vojne sa na istý čas odmčal a koncom 60. rokov vydal zbierku Óda na poslednú a prvú, Parížske romance, Srdce pod Kaukazom – poukazuje na potrebu rovnosti, bratstva a slobody.

Ján Smrek (Ján Čietek)

Jeho tvorba je poznačená vitalizmom (básne vyznievajú úplne opačne než u Lukáča).
Debutoval zbierkou Odsúdení k večitej žízni – doznieva symbolický smútok – báseň Dnes milujem svoj deň.

Zbierka Cválajúce dni – zachováva pocity mladej generácie, očarenie krásami sveta (hlavne žena) v duchu vitalizmu aj poetizmu (princíp hry).

Zbierka Božské uzlyIba oči – inšpirovaný českým poetizmom – stupňuje sa túžba po krásach sveta v poeticky hravých veršoch a potulkách cudzinou; o láske a milovaní; skladba Básnik a žena – básnicka poviedka; rozhovor muža a ženy počas 1 roka (4 roč. obdobia); vzťah muža-básnika k žene, k tvorbe, k skutočnosti.

Zbierka Zrno – návrat k istotám rodnej zeme (pobyt v Prahe) – život ľudu, zvyky, reč, piesne.
Vojnová tematika – zlo – Hostina a Studňa – tragická lyrika nádeje a vzdoru; časté hudobné a výtvarné motívy.

Po 2. svetovej vojne – naďalej „slnečné témy“ – námety o starnutí- zbierka Obraz sveta, Struny, Nerušte moje kruhy.
Výber z poézie Moje najmilšie
Preklady: Villon, Petófi, Puškin
Poézia: Moja láska – 2 zbierky memoárov.