Prvá vlna slovenského literárneho realizmu

(1880 – 1900)

Patrí tu:
Svetozár Hurban – Vajanský
Terézia Vansová
Elena Maróthy – Šoltésová
Pavol Országh Hviezdoslav
Martin Kukučín

Do poézie zaviedli sylabotonický veršovaný systém (rovnaký počet slabík a rovnaký rytmus vo veršoch, hlavne P.O.Hviezdoslav). V poézii sa vyskytujú lyrické, lyricko-epické skladby a básnicke cykly.
V próze sa do popredia dostávajú poviedky, novely, romány a kratšie útvary (črty, kresby a besednice). Je tu sociálna problematika, zobrazenie spoločenského života a všetkých vrstiev spoločnosti. Využívajú ľudový hovorovy jazyk. Zameriavajú sa hlavne na zobrazenie dedinského človeka.

Dráma sa skoro vôbec nerozvíja. Je tu jediná dráma od P.O.Hviezdoslava Herodes a Herodias.

Centrom kultúrneho života sa stal Martin. Vychádzajú časopisy Orol, Slovenské pohľady, Priateľ ľudu, Národné noviny a Černokňažník. Vznikla kníhtlačiareň, neskôr kníhkupecko-nakladateľský spolok a muzeálna slovenská spoločnosť. Vzniká ženský spolok Živena. Martin sa stáva centrom ochotníckeho divadla.

1881 vydáva Jaroslav Blčko Literatúra na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy.

Zásadami literatúry sa zaoberali aj v prílohe Kritické listy, uverejnené v časopise Orol (v 80.-tych rokoch 19.storočia). Uverejňovali tzv. svoje názory na súčasnú poéziu, prózu a na súčasný umelecký program.