Európske medzivojnové avantgardné smery

Expresionizmus Nemecko (expressuz a výrazný) – znaky: analýza zobrazovanej skutočnosti v celej surovosti záujem o vnútorný svet postáv individualizmus dezilúzia, rozpad viery, sklamania, skepsa, živelná pohrom, odpor voči vojne, fašizmus → základná myšlienka umelecká stránka – jednoduchosť, všednosť, výraznosť, kontrast predstavitelia: Remarque Brecht

Stratená generácia

Americká literatúra Pojem vznikol v 20. rokoch 20. storočia. Označuje amerických spisovateľov, ktorí prežili záverečné obdobie 1. svetovej vojny na európskych frontoch. Nikdy sa spolu nestretli, ale zaraďujeme ich do jednej skupiny, lebo zobrazovali protivojnovú tematiku (odmietajú vojnu, odhaľujú jej neľudskosť, odsudzujú jej strojcov). Termín stratená generácia prvýkrát použila v Paríži americká spisovateľka Gertrúda Steinová. Označila takto …

Prvá vlna slovenského literárneho realizmu

(1880 – 1900) Patrí tu: Svetozár Hurban – Vajanský Terézia Vansová Elena Maróthy – Šoltésová Pavol Országh Hviezdoslav Martin Kukučín Do poézie zaviedli sylabotonický veršovaný systém (rovnaký počet slabík a rovnaký rytmus vo veršoch, hlavne P.O.Hviezdoslav). V poézii sa vyskytujú lyrické, lyricko-epické skladby a básnicke cykly. V próze sa do popredia dostávajú poviedky, novely, romány a kratšie útvary (črty, kresby …

Ruská, Poľská a Maďarská romantická literatúra

Ruská literatúra V romantizme vzniká v období nevoľníctva a krutého cárskeho vládnutia, ktoré vyvolávalo veľa povstaní. Literatúra bola zameraná na boj proti útlaku a bezpráviu. Alexander Sergejevič Puškin (1799 – 1837) Pochádzal zo šľachtickej rodiny, ale sympatizoval s odporcami cisárstva. Za svoje politické verše bol vo vyhnanstve, kde vznikli tieto romantické poémy: Kaukazský zajatec a …

Klasicizmus

(17. – 18. storočie) Z lat. slova classicus – vynikajúci, vzorný, príkladný. Je to umelecký smer, ktorý sa v európskej literatúre začal rozvíjať koncom 17. storočia a začiatkom 18. storočia, a to na francúzskom kráľovskom dvore Ľudovíta XIV., ktorého nazývali “kráľ Slnko”. Odtiaľ sa rozšíril do Európy. Hlavné črty klasicizmu: základom bolo napodobňovanie prírody a …

Svetozár Hurban Vajanský (1847 – 1916)

Zúčastňoval sa na organizácií kultúrneho a literárneho života na Slovensku. Do literatúry vstúpil básnickou tvorbou, pričom jeho prvou najvýznamnejšou básnickou zbierkou je Tatry a more. V danom období mala veľký úspech. Podnet na napísanie vychádza z jeho nedobrovoľného pobytu v Bosne a Hercegovine. Venoval ju českému básnikovi Adolfovi Hejdukovi, preto lebo sa zaujímal o slovenský národ vo svojej knihe Cimbal a husle.

Česká romantická literatúra

Do popredia sa dostáva úloha zjednotiť a rozšíriť české národné hnutie. Namiesto tradičnej slovanskej orientácie sa objavujú požiadavky slobody národa. Na mladšiu generáciu pôsobili revolučné udalosti v Európe. Revolučne naladená mládež si uvedomovala, že sa treba spoliehať len na vlastné sily. Josef Kajetán Tyl (1808 – 1853) Patril k najaktívnejším spisovateľom. Svoju tvorbu orientoval na …

Osvietenstvo

V literatúre a umení sa začalo rozvíjať 18. storočí najmä vo Francúzsku a Anglicku. Toto hnutie sa zakladalo na dôvere v rozum a na pravde, ktorá sa dá poznávať buď rozumom, alebo skúsenosťou (empíriou). Osvietenstvo bolo protikladom proti feudálnemu vládnemu poriadku a cirkvi. Postavilo sa proti predsudkom a poverám, presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia. Zdôrazňovalo, …

Európska klasicistická literatúra

(17. – 18. storočie) Najvýznamnejšie diela a rozvoj tvorby -> Francúzsko. V tomto období sa tvorila hlavne dráma. Tragédiu tvorili: Pierre Corneille, Jean Racine. Komédiu tvoril: Jean – Baptiste Poquelin Moliére. Pierre Corneille – dráma Cid. Téma tejto drámy zobrazuje španielske rytierstvo. Cid je predstaviteľom kresťanského rytiera, ktorý je oddaný svojej viere, verný kráľovi a …

Ruská medzivojnová literatúra

1917 – VOSR – budovanie socializmu Moskva – konštruktivizmus – medzinárodný umelecký prúd, presadzovanie všedných javov do literatúry, predmetovosť, dôraz na formu → formalisti Ideovosť umenia, netradičné umelecké prostriedky, dynamika Odmietanie soc.platformy – Leonid Andrejev, Ivan Bunin, Alexander Kuprin, Boris Pasternak Michail Bulgakov prvé prózy – fantasko-grotesktné črty (Diaboliáda) vzťah kultúry a revolúcie – Biela garda …